אמנת שירות - תקנון האתר

הגדרות:

הספק:  דה וינצ’י הסדנא לאבזור רכבי שטח ע.מ 04016989

אתר אינטרנט: אתר davinciworkshop.co.il

משתמש: כל משתמש אשר עושה שימוש ו/או נמצא ו/או מבקר ו/או נחשף לאתר האינטרנט ו/או חלקו.

לקוח: כל גורם אשר ירכוש מוצר או שרות מאת הספק לרבות באופן מקוון.

 

1. תנאי השימוש ומטרת השימוש

באישור תקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מאשר כי בתוכן התקנון מתמצים היחסים המשפטיים והחוזיים שבינו לבין הספק וכי אין לספק כל אחריות כלפיו, למעט כמתחייב על ידי הספק מפורשות ועל פי תקנון זה.

בהתקשרותו של הלקוח עם הספק, מקבל על עצמו הלקוח את כל תנאיו של הספק להתקשרות.

כמו כן, בשימוש באתר האינטרנט מאשר הלקוח, כי יפעל בהתאם להוראות כל דין ולא יעשה, בין במעשה ובין במחדל, כל שימוש באתר אשר יש בו כדי לפגוע באתר, בספק או בכל צד ג’ אחר.

 

2. מטרת האתר

הלקוח מאשר כי ידוע לו שמטרת אתר האינטרנט הינה קידום מכירות, הצגת מוצרים, שירותים ואביזרים שברצון הספק לשווק ולהפיץ וכן הנגשת והפצת מוצרים ושרותים לקהל הרחב וללקוחות פוטנציאליים.

 

3. קניין רוחני

המשתמש / הלקוח מאשר כי ידוע לו שמלוא זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט והשרות הניתן ע”י הספק ואופן אספקת השרות, עיצוב, תוכן, זיהוי, אופן השימוש, והתמונות והמוצרים בו (למעט מוצרי המדף המשווקים בו) וכן כל דבר או פרט אחר הנובע ו/או הקשור ו/או הגלום בשרות הינם קניינו הרוחני של הספק ואין למשתמש / הלקוח כל זכות ו/או רשות לעשות בהם שימוש כלשהו, וזאת למעט ביחס ללקוח אשר יהא רשאי לעשות שימוש באלה ובלבד שמדובר בשימוש מקובל וסביר ואשר נובע ממנו באופן ישיר ואשר מתחייב מעצם ההתקשרות שבין הצדדים.

 

4. פרטיות משתמש

הספק לא יעשה שימוש במידע ו/או נתונים אישיים של הלקוח, למעט אלה הדרושים לצרכי תפעול שוטף של השרות הניתן. באישור תקנון זה נותן הלקוח רשות לשימוש בנתונים כאמור וככל שיבקש שלא לעשות שימוש בנתונים אלה ע”י הספק, אזי יהא עליו שלא לפנות אל הספק באמצעות אתר האינטרנט. הספק אינו אחראי לכל פירצה ו/או בעיית אבטחה אשר יתגלו באתר האינטרנט והלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או פגיעה שתוסב לו כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט.

 

5. אחריות לשימוש באתר האינטרנט

למעט האחריות אשר יעניק הספק מפורשות למוצרים והשירותים אשר משווקים על ידו או באמצעותו, לא יהא הספק אחראי כלפי הלקוח או המשתמש בגין כל עסקה או תוכן פרסומי אליו יגיע הלקוח באמצעות השימוש באתר האינטרנט או כל חלק ממנו. אם וככל שימצאו פרסומים שונים באתר האינטרנט, לרבות על דרך של קישוריות ו/או חלוניות קופצות ו/או באנרים וכן כל דרך אחרת לא יהא בכך כדי להטיל על הספק כל אחריות בקשר לאלה.

 

6. רכישה באתר האינטרנט

הלקוח מאשר, כי ידוע לו שלשם ביצוע רכישה ו/או הזמנה באופן מקוון חייב הלקוח לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הלקוח מצהיר ומתחייב כי כרטיס האשראי בו יעשה שימוש הינו בבעלותו המלאה וידוע לו שיידרש למלא את כל פרטיו האישיים לשם השלמת ביצוע העסקה. אישורה של חברת האשראי לביצוע העסקה, הינו תנאי מקדים לאישור העסקה ע”י הספק.

הלקוח מאשר כי ידוע לו שמוצר או שרות שיוזמנו כאמור לעיל, יסופקו אך ורק בכפוף להיותם זמינים במלאי וכי לא מן הנמנע כי הזמנה של מוצר או שרות מסוימים לא יסופקו גם אם ההזמנה אושרה ע”י הספק וזאת מחמת שהמוצר אינו נמצא במלאי הספק ו/או כיון שהספק אינו מספק עוד שרות מהסוג שהוזמן ו/או אינו מסוגל לספקו ומטעמים שונים. במקרה כאמור, בכפוף למתן הודעה מצד הספק בתוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכפוף לביטול החיוב בכרטיס האשראי, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תלונה בקשר עם ההזמנה שבוצעה ע”י הלקוח.

לאחר קבלת אישור חברת האשראי ובכפוף לזמינות המוצר או השרות אצל הספק ועל פי שיקול דעתו הבלעדי תאושר העסקה (להלן: “מועד אישור ההזמנה”).

מיד לאחר סיום ביצוע ההזמנה באופן מקוון יקבל הלקוח פניה בדוא”ל מהספק ואשר בה פרטי הלקוח, פרטי העסקה לרבות המוצר או השרות שהוזמנו. הלקוח מאשר כי ידוע לו שדוא”ל זה מהווה אישור בדבר קבלת ההזמנה אצל הספק וכי אין בקבלת דוא”ל זה כדי להוות משום אישורה של ההזמנה וכי זו תאושר ע”י הספק, כאמור לעיל, במועד מאוחר יותר ולאחר בחינתה ובדיקתה ע”י הספק.

 

הרכישה המקוונת תתבצע באמצעים הקיימים באתר האינטרנט ובהתאם להנחיותיו. ככל שהלקוח יבקש לברר פרט נוסף לגבי מוצר או שרות, אזי עליו לעשות כן ישירות מול הספק, טרם ביצוע ההזמנה, שאם לא כן ייתכן ויחולו דמי ביטול ובהתאם להוראות כל דין.

 

7. עלויות

הלקוח מאשר כי ידוע לו שמחיר המוצר אינו כולל דמי טיפול ומשלוח וכי אלה יתווספו לכל מוצר ומוצר וכפי שיפורט ע”י הספק.

 

8. מועד אספקת מוצר ו/או שרות

הלקוח מאשר כי ידוע לו שכל מוצר ו/או שרות שיוזמן באופן מקוון יסופק ללקוח בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע”י הספק. ככל שיחול עיכוב באספקה יעדכן הספק את הלקוח מראש ובמידת האפשר.

9. אישור קבלת פרסומת ודיוור

הלקוח נותן בזאת הסכמתו לספק, כי יפנה אליו מעת לעת דברי פרסום וזאת באמצעות דוא”ל, מסרון וכן כל דרך אחרת לפי שיקול דעתו והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. הלקוח יהא רשאי להסיר עצמו מרשימת התפוצה והכל בהתאם להוראות הדין.

 

10. העדר אחריות והעדר טענות

ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תלונה בקשר עם המוצר ו/או השרות שנרכש על ידו במקרה בו לא עשה שימוש באותו מתקן או שרות על פי הוראותיו של הספק ו/או היצרן. הלקוח מאשר כי לא תהיה לו כל טענה כלפי הספק בקשר עם אפשרויות השימוש בשרות ו/או במוצר שנרכש על ידו במקרה בו המוצר ו/או השרות ו/או הדגם שנרכש על ידו איננו מתאים לו ו/או לצרכיו ו/או לכל פרט אחר והאחריות לבדיקת ההתאמה חלה על הלקוח לפני ביצוע ההזמנה על ידו.

 

הלקוח מאשר כי השימוש במוצר ו/או בשרות ייעשה על אחריותו הבלעדית בלבד וכי אין ולא תהיה לספק כל אחריות בקשר עם השימוש במוצר ו/או השרות.

 

11. מדיניות ביטול עסקאות

הלקוח מאשר כי ידוע לו שמדיניות ביטול העסקאות אצל הספק הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 וכן הוראות כל דין אחר וכפי שיחול, מעת לעת.

 

12. דין

על הוראות תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

13. סמכות שיפוט

בכל סכסוך שבין הלקוח לספק תהא נתונה הסמכות המקומית לבתי המשפט במחוז מרכז ולהם בלבד.

דילוג לתוכן